logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
ตายแล้วไปสุคติภูมิโลกแห่งสวรรค์ชั้นฟ้า สุริยาหีบศพเป็นผู้ให้บริการหลังความตาย

ตายแล้วไปสุคติภูมิโลกแห่งสวรรค์ชั้นฟ้า

ตายแล้วไปสุคติภูมิโลกแห่งสวรรค์ชั้นฟ้า

 

 

ตายแล้วไปสุคติภูมิโลกแห่งสวรรค์ชั้นฟ้า จากคำถามที่ว่า เมื่อตายแล้วเราจะไปที่ไหน โลกหลังความตายมีจริงหรือไม่ นรกและสวรรค์เป็นยังไง ซึ่งสุริยาหีบศพก็ได้พาทุกท่านไปรู้จักกับปรโลก หรือโลกหลังความตายกันมาแล้ว ว่ามีอะไรบ้าง วันนี้เรามาดูกันว่าสุคติโลกสวรรค์เป็นยังไง สวรรค์มีกี่ชั้นและมีชั้นอะไรบ้าง ผ่านวรรณกรรมที่ชื่อว่า “ไตรภูมิพระร่วง” ค่ะ

ไตรภูมิพระร่วง หรือไตรภูมิกถา เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยนักประวัติศาสตร์ได้ระบุว่า ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีเรื่องแรกของไทย ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท โดยเนื้อหาหลัก ๆ ได้รวบรวมคติความเชื่อทุกแง่มุม มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่ให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องของ “บาปบุญคุณโทษ” มีความยำเกรงต่อการทำบาป และเกิดการปิติในการทำบุญ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในภูมิทั้ง 3 ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ตามอำนาจของบุญและบาปที่ได้กระทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์

สวรรค์แยกออกเป็น 3 ประเภท

  • กามาวจร เป็นสวรรค์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความรักความใคร่ โดยผู้ที่อาศัยอยู่บนสวรรค์ประเภทนี้จึงมีอยู่ 2 เพศ คือ เทวดาผู้ชาย หรือ เทพบุตร และเทวดาผู้หญิง หรือนางฟ้า
  • รูปาจร คือ พรหมที่มีรูป หรือรูปพรหม มีด้วยกัน 16 ชั้น อยู่สูงขึ้นไปจากกามาวจร โดยมีความสูงเพิ่มทวีคูณขึ้นไปเรื่อย ๆ จากชั้นต้นไปจนถึงชั้นสูงสุด
  • อรูปาวจร คือ พรหมที่ไม่มีรูป หรือ อรูปพรหม มี 4 ชั้น อยู่ในชั้นที่สูงขั้นไปอีก โดยเชื่อกันว่าพระพรหมที่อยู่ในชั้นนี้จะมีแต่จิต ไม่มีรูปร่าง

สวรรค์ชั้นกามาวจร

สวรรค์ชั้น7 โลงศพ จำหน่ายโลงศพ ขายโลงศพ

กามาวจรสวรรค์ คือ ภพภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยได้ด้วยกายละเอียดอันเป็นทิพย์ มีรัศมีที่สว่างไสวรอบกายตลอดเวลา โดยผู้ที่มาเกิดเป็นเทวดาจะเป็นผู้ที่สั่งสมบุญกุศลไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ หลังจากละโลกไปแล้ว ได้มาบังเกิดในสวรรค์แบบโอปปาติกะ คือ อยู่ในวัยหนุ่มสาวทันที มีความงดงามตลอดเวลา จนกว่าจะถึงเวลาจุติ มีวิมานเป็นที่อยู่อาศัย มีความสะดวกสบายด้วยทิพย์สมบัติ ทั้งอาหาร เครื่องแต่งกาย และมีบริวารคอยรับใช้ โดยกามาวจรสวรรค์นี้ สามารถแบ่งได้ 6 ชั้น ดังต่อไปนี้

  1. จตุมหาราชิกา

สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา เป็นสวรรค์ชั้นแรก และเป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่ติดกับโลกมนุษย์ที่สุด โดยอยู่บนเขาสิเนรุ เป็นที่อยู่ของเทวดานางฟ้าที่มีความหลากลาย โดยสวรรค์ชั้นนี้มีท้าวมหาราชทั้ง 4 เป็นผู้ปกครอง คือ ท้าวธตรัฐมหาราช ท้าววิรุฬหกมหาราช ท้าววิรูปักษ์มหาราช แล้วท้าวเวสสุวัณมหาราช

  1. ตาวติงสาเทวภูมิ

หรือที่รู้จักกันใช้ชื่อ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่ 2 ของโลกสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุ ซึ่งมีท้าวสักกะเทวราช หรือพระอินทร์ เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้ เป็นเมืองใหญ่ มี 1000 ประตู มีพระมหาจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระจุฬาโมลีเอาไว้ และยังมีไม้ทิพย์ที่ชื่อ ปาริชาตกัลปพฤกษ์ โดยที่บังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ มีความยินดีในการบริจาคทาน เป็นผู้ไม่หวังในทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ คิดเพียงแค่ว่าการให้ทานคือการทำความดี งดงามด้วยพยายามรักษาศีล ไม่ดูหมิ่นผู้ใหญ่ในตระกูล

  1. ยามาเทวภูมิ

ยามาเทวภูมิ เป็นสวรรค์ชั้นที่ 3 ของโลกสวรรค์ ในชั้นนี้เป็นที่อยู่ของเทวดาผู้มีความสุขอันเป็นทิพย์ ทั้ง อายุทิพย์ วรรณทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ มีความละเอียดและปราณีตกว่าสวรรค์จาตุมหาราชิกาและดาวดึงส์ โดยมีท้าวสุยามาเป็นผู้ปกครอง โดยผู้ที่มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ จะเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ พยายามสร้างเสบียง สั่งสมบุญโดยไม่หวั่นไหวในการบำเพ็ญบุญกุศล เป็นผู้ไม่มีจิตหวังในทาน รักษาศีล มีจิตขวนขวายในพระธรรม และทำดีด้วยใจจริง

  1. ดุสิตาเทวภูมิ

ดุสิตาเทวภูมิ เป็นสวรรค์ชั้นที่ 4 เป็นสวรรค์ชั้นที่มีความสุขอันเป็นทิพย์ ที่มีความละเอียดกว่าสวรรค์ทั้ง 3 ชั้นที่ผ่านมา โดยมีท้าวสันตดุสิต เป็นผู้ปกครอง ซึ่งในสวรรค์ชั้นนี้จะมีความพิเศษกว่าสวรรค์ชั้นอื่น ๆ คือ เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของเหล่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งนิตยโพธิสัตว์และอนิตะโพธิสัตว์ ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต เป็นจำนวนมากตลอดจนผู้ที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันตสาวก ย่อมมาบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้แทบทั้งสิ้น

  1. นิมานรดี

สวรรค์ชั้นนิมมานรดี เป็นสวรรค์ชั้นที่ 5 ซึ่งมีท้าวสุนิมมิตเป็นผู้ปกครอง โดยสวรรค์ชั้นนี้จะมีความพิเศษตรงที่สามารถเนรมิตในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ตามในปรารถนา ไม่ว่าจะเป็น วิมาน สวน สระ ซึ่งผู้ที่มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ จะต้องมีจิตบริสุทธ์ในการให้ทาน ไม่หวังในทานที่ให้ ให้ทานอย่างสม่ำเสมอ พยายามรักษาศีลไม่ให้ขาด

  1. ปรนิมมิตวสวัตตี

ปรนิมมิตวสวัตตี เป็นสวรรค์ชั้นที่ 6 และชั้นสุดท้าย โดยสวรรค์ชั้นนี้เป็นที่อยู่ของเทวดาผู้เสวยกามคุณอารมณ์ โดยที่ไม่ต้องเนรมิตสิ่งของอันปรารถนาขึ้นมาเอง แต่มีเทวดาผู้เป็นบาริวารคอยเนรมิตให้ ซึ่งมีท้าวปรนิมมิตวสวัตดีเทวราชเป็นผู้ปกครอง มีอายุ 16,000 ปีทิพย์ โดยผู้ที่จะมาเกิดในสวรรค์นี้จะต้องมีจิตอันบริสุทธิ์ในการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เป็นอุกฤาฏ์ อบรมจิตใจสูงส่งด่วยคุณธรรม รักษาศีลอย่างจริงจัง มีความศรัทธาปสาทะอย่างยิ่งยวด

สำหรับสุริยาหีบศพ เรามีหีบศพ 5 ประเภท มากกว่า 99 รูปแบบที่เหมาะสมกับทุกศาสนาและทุกพิธีการ ทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับการจัดงานศพหรือบริจาคโลงศพ ทางร้านสุริยาหีบศพ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอด 24 ชม. เลยค่ะ การตายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น ฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างมีสติ จะทำอะไรให้คิดก่อนเสมอ จงทำแต่ความดีด้วยนะคะ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ

Tel : 02-950-0989 (ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

Website : https://www.suriyafuneral.com/

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย